لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم آبان ماه (25 تا 98/8/30)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم آبان ماه (25 تا 98/8/30) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 آبان 1398