لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم دی ماه (20 تا 99/10/25)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم دی ماه (20 تا 99/10/25) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399