لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم مهرماه (21 تا 97/7/26)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم مهرماه (21 تا 97/7/26) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397