برگزاری دوره آموزشی خنثی‌سازی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در مرکز فارس
اداره کل آموزش سازمان با هدف توانمندسازی عوامل برنامه‌ساز انتخابات برای شناسایی مسیر، راه و روش مقابله صحیح با جنگ نرم دشمن در فضای مجازی، دوره آموزشی خنثی‌سازی عملیات روانی رسانه‌های بیگانه را در مرکز فارس توسط مدرس دوره آقای محمد مهدی مومنی‌ها از تاریخ 12/5 تا 99/12/6 به مدت 16 ساعت برگزار مي‌نماید.

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی بایستی بتوانند مدل‌های عملیات روانی رسانه‌ها را در فضای مجازی بشناسند، مصادیق و کاربردهای عملیات روانی را در فضای مجازی تشخیص دهند، فنون عملیات روانی رسانه‌ها را  در فضای مجازی به ‌درستی به کار برند و  تاکتیک‌های (راه‌کنش‌های) عملیات روانی را در فضای مجازی هوشمندانه پیاده‌سازی نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 5 اسفند 1399