لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم مرداد ماه (11 تا 99/5/16)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم مرداد ماه (11 تا 99/5/16) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 مرداد 1399