برگزاری دوره آموزشی مجازی"آشنایی با اصول فنی و هنری تدوین" درمراکز
دوره آموزشی "آشنایی با اصول فنی و هنری تدوین" ازتاریخ97/2/8تا97/4/1برای ارزیابان سیما به مدت 60 ساعت در مراکز مختلف برگزار می شود.

با توجه به نیاز ارزیابان سیما و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های الکترونیکی برای آموزش و پوشش مخاطبان در مراکز مختلف، دوره مذکور در اداره کل آموزش سازمان برنامه ریزی شده است.

در راستای اهداف و ضرورت دوره باید گفت: یکی از مهمترین ابعاد حوزه تدوین اصول فنی و هنری آن است که منجر به افزایش کیفیت تولیدات تلویزیونی و ایجاد درک متقابل بین تولید کننده و بیننده خواهد شد، علاوه بر این به رفع اشکالات رایج در تدوین برنامه های تلویزیونی اعم از سریال ها و گزارش های مختلف خبری و همینطور برنامه های ترکیبی که تدوین در آنها نقش بسزایی دارد منجر می شود. به همین منظور دوره مذکور با هدف ارتقای دانش فراگیران نسبت به اصول مکانیکی و هنری تدوین، انواع سبک های تدوین فیلم و افزایش مهارت آنها به منظور کاربرد، ارزیابی و شناسایی این اصول در تدوین انواع فیلم ها طراحی شده است. از مباحثی که در این دوره تدریس می شود می توان  به طور کلی موارد ذیل را نام برد:

تاریخچه مختصر تدوین فیلم، مراحل تدوین، تدوین مکانیکی (1)، تدوین مکانیکی (2)، اصول هنری تدوین (1)، اصول هنری تدوین (2)، سبک های تدوین.

تاریخ انتشار: شنبه 8 اردیبهشت 1397