اعلام نتایج آزمون زبان فارسی تهران ومراکزسال 95
نتایج آزمون زبان فارسی تهران ومراکزسال 95 اعلام گردید.

نتایج آزمون زبان فارسی تهران ومراکزسال 95 اعلام گردید.

به گزارش واحد ارتباطات اداره کل آموزش نتایج آزمون زبان فارسی تهران ومراکزسال 95 اعلام شد و همکاران می توانند از طریق پرونده شخصی بخش آموزشی نمرات خود را مشاهده کنند. ضمنا به دلیل الکترونیکی بودن تصحیح آزمون هیچگونه اعتراضی از طرف همکاران نسبت به نمرات قابل بررسی نمی باشد ولیکن در صورت مشاهده اشکال در محتوای سئوالات آزمون می توانند نقطه نظرات خود را از طریق پرونده آموزشی ثبت نمایند.

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 آبان 1395