لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم آذر ماه ( 8 تا 99/9/13)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم آذر ماه ( 8 تا 99/9/13) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 آذر 1399