لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده و در حال اجرای سازمان در هفته جاری (3/27 تا31 /97/3)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده و در حال اجرای سازمان در هفته جاری (3/27 تا31 /97/3) بدین شرح می باشد:

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 خرداد 1397