جمعه 27 مرداد 1396  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تازه بازنشسته ها
775873
عباس رضائي تيجي
تاريخ بازنشستگی: 01/06/1396
713390
فرشيد فرزانه
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
731230
عبداله خازنه
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
775531
توران نواب زاده
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
832889
مليحه سنجري
تاريخ بازنشستگی: 08/05/1396
730248
عليرضا هادي
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
774160
محمود ناصري
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
721312
عبدالوحيد آتش پور
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
744041
يوسف يغيائي
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
760286
سيدعزيز محدث خلخالي
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
742139
احمد خراساني
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
803006
مهري رشنو
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
730549
محمدباقر اشرفي شهميرزادي
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
712632
باقر نظري
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
770598
مرتضي علي معصومي
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
753376
نصراله ناروئي سفيدابه
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
730879
محمدحسين باغبان رحيمي
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
742729
عليرضا مهدوي
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
711569
ليدا زردشتيان
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
850845
اصغر شيرواني سعادت آبادي
تاريخ بازنشستگی: 01/05/1396
صفحه 1 از 694اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين