دوشنبه 04 بهمن 1395  |   | ورود به سايت
  
مرکز سرمایه انسانی
اداره کل امور مالی و ذیحسابی
اداره کل امور کالا
اداره کل پشتیبانی و خدمات
اداره کل بازرگانی
شبکه کالای ایران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی
دفتر مجامع و شرکتهای وابسته


تازه بازنشسته ها
751646
سيدشهريار گنجي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
704769
محمدحسين منصورنيا
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
752578
ژاله احمدي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
855767
محمد مطيعي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
781990
كمال الدين عباسي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
841517
محمد وطني باقرآبادي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
712656
فردين محررزاده كرد
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
741802
نسرين مقدم
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
711215
زهرا حاجي ميرزارضاي فخار
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
762993
رحيم نجاتي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
704294
محمد بساطي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
800959
حسين پورمند
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
754243
محمد اسماعيل زاده
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
799825
بهرام جبارپوربزرگ آباد
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
722880
علي منصوري راد
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
730248
عليرضا هادي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
774769
محمد كابليان
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
720722
معصومه جدلي
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
804798
احمد سلطاني
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
793424
يوسف پيماني انزاب
تاريخ بازنشستگی: 01/11/1395
صفحه 1 از 671اولين   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين